Visie NVPB


Visie NVPB op verantwoord gebruik van biociden

In januari van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven op de gebruiksaanwijzing voor een biocide. Naast het wettelijk gebruiksvoorschrift, dat wel handhaafbaar is, bevat de gebruiksaanwijzing instructies voor de gebruiker die van invloed kunnen zijn op het beperken van de risico’s van het biocide.

Mochten aanvullende maatregelen nodig worden geacht, dan is invulling van de bestaande vakbekwaamheidseisen voor professionele plaagdierbeheersers de weg die moet worden bewandeld. Het wettelijk gebruiksvoorschrift moet daarbij een helder en uitvoerbaar kader bieden, waarbinnen de professionele plaagdierbeheerser in staat is om het middel volgens de IPM gedachte toe te passen.

Huidige situatie
Biociden mogen pas worden toegepast als zij een toelating voor de Nederlandse markt hebben verkregen. Een dergelijke toelating wordt afgegeven door het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). In het kader van een toelating worden middelen beoordeeld op de risico’s voor mens, dier en milieu. Om de risico’s die de middelen met zich meebrengen te beperken, worden gebruiksvoorschriften (in de vorm een WGGA) vastgesteld. Het WGGA bestaat uit een wettelijk gebruiksvoorschrift en een gebruiksaanwijzing. De rechter heeft nu in een individueel geval geoordeeld dat de gebruiksaanwijzing niet geldt als een handhaafbaar wettelijk voorschrift. Het wettelijk gebruiksvoorschrift is wel handhaafbaar.
Naast de gebruiksvoorschriften is het voor bepaalde categorieën biociden, zoals bij middelen voor plaagdierbeheersing en houtconservering, verplicht om te beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs alvorens de middelen voor professioneel gebruik mogen worden toegepast. In de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) zijn de vakbekwaamheidseisen opgenomen. Het is onder meer verplicht om (na)scholing te volgen en examens af te leggen. Onlangs is aan de eisen toegevoegd dat een plaagdierbeheerser blijk moet geven van voldoende kennis over geïntegreerde plaagdierbeheersing.
In de Nederlandse plaagdierbeheersing wordt een verantwoorde toepassing van biociden beoogd door de combinatie van het wettelijk gebruiksvoorschrift enerzijds en de vakbekwaamheidseisen voor professionele plaagdierbeheersers anderzijds.

Mogelijke opties voor de overheid
Gelet op de recente uitspraak van de rechtbank kan de wetgever (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) overwegen om nadere eisen te stellen aan een verantwoord gebruik van biociden. De wetgever kan in samenspraak met het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) kiezen om het wettelijk gebruiksvoorschrift aan te scherpen of zelfstandig besluiten de vakbekwaamheidseisen aan te scherpen.

Een eerste optie is om het wettelijk gebruiksvoorschrift zo aan te passen dat hierin de toepassing van het middel uitputtend wordt geregeld. Dat betekent dat deze voorschriften in alle denkbare situaties moeten worden gevolgd, bijvoorbeeld ook wanneer een volksgezondheidsrisico in het geding is. Van de voorschriften kan slechts worden afgeweken middels het aanvragen van een ontheffing. Overigens is een vergelijkbaar traject doorlopen ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen met als doel een meer gebruiksvriendelijk, eenduidig, handhaafbaar en leesbaar WG op te leveren (projectnaam: ‘Van WGGA naar WG’). Dit project heeft geleid tot een grote administratieve belasting voor het bedrijfsleven en de autoriteiten. Er kunnen dan ook vraagtekens worden geplaatst bij het succes van deze exercitie.

Een alternatief is dat de wetgever niet op het niveau van een middel, maar op het niveau van de gebruiker kiest voor een betere borging van de verantwoorde toepassing. In dat geval zal de wetgever binnen de bestaande wettelijke kaders van de Rgb meer duidelijkheid moeten verschaffen over de invulling van de vakbekwaamheidseisen voor professionele plaagdierbeheersers. Het onlangs toegevoegde criterium dat een plaagdierbeheerser blijk moet geven van voldoende kennis van geïntegreerde plaagdierbeheersing is daarvoor bijvoorbeeld een aanknopingspunt.

Ervaringen met ProSekt

Wat klanten over ons zeggen:

De heer Pietersen uit Utrecht: snel geholpen, top ongediertebestrijder!
12 mei 15 Rotterdam Mario v Loon Bestrijder Mark van prosekt is bij me geweest voor het bestrijden van houtwormen. Is goed verlopen, hij denkt mee en is hulpvaardig. Zou hem zeker aanbevelen.
Rabobank Amsterdam Lisette: "ben al jarenlang tevreden klant bij ProSekt".