Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

De NVPB zal op korte termijn een IPM-protocol ontwikkelen voor het buiten toepassen van tweede generatie anticoagulantia.

Achtergrond

Eerder dit jaar heeft het Ctgb het standpunt ingenomen dat voor tweede generatie anticoagulantia aanvullende risico-beperkende maatregelen moeten worden genomen. Dat heeft ertoe geleid dat tweede generatie anticoagulantia niet langer worden toegelaten voor een buitentoepassing. Dat zou betekenen dat de middelen op basis van bromadiolon die op dit moment buiten mogen worden toegepast in de toekomst niet meer buiten mogen worden toegepast. Het Ctgb heeft aangegeven dat op basis van de gegevens die op dit moment worden aangeleverd door toelatinghouders, niet kan worden geconcludeerd dat de huidige risico beperkende maatregelen (zoals de beperking tot professioneel gebruik en het gebruik van afgesloten lokdozen) afdoende zijn om de risico’s af te dekken. Doorvergiftiging, resistentie-ontwikkeling en de hoge toxiciteit van de actieve stof worden hierbij als de risico’s gezien.

NVPB reikt de oplossing aan

Vanzelfsprekend is de NVPB in overleg gegaan met het Ctgb en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over dit onderwerp. Uit overleg is gebleken dat het Ctgb op basis van de huidige toelatingsaanvragen niets anders kan doen dan de aanvragen af te wijzen. De risico’s die middelen met zich mee zouden brengen zijn namelijk niet aanvaardbaar. Het is dan aan de toelatinghouder om aan te tonen dat de risico-beperkende maatregelen (die in een toelatingsaanvraag worden voorgesteld) afdoende de risico’s beperken. Wanneer de aanvragen worden beperkt tot een binnentoepassing, dan is het Ctgb wel van mening dat de middelen kunnen toegelaten. De NVPB heeft erop aangedrongen dat tweede generatie anticoagulantia in bepaalde situaties beschikbaar moeten zijn voor een buitentoepassing. Is dit niet het geval, dan zal de overlast (met name in de agrarische sector) drastisch toenemen. Het Ctgb heeft aangegeven dat de wijze waarop professionele bestrijdingstechnici de middelen toepassen volgens de IPM-gedachte, voldoende adequaat is om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Wanneer deze wijze van toepassing van de middelen kan geborgd, dan zijn er mogelijkheden voor het Ctgb om toch een buitentoepassing toe te laten. Het is echter problematisch dat deze praktijk onvoldoende objectief en controleerbaar is vastgelegd. Daarom heeft de NVPB voorgesteld om de IPM-toepassing specifiek voor het buiten toepassen van tweede generatie anticoagulantia in een protocol op te nemen. Het Ctgb en het Ministerie van IenM achten een dergelijk protocol een goede basis om de buitentoepassing alsnog te behouden.

Toekomst

In de maanden september en oktober zal hard worden gewerkt aan het ontwikkelen van het protocol. Diverse leden van de Technische Commissie hebben hieraan hun medewerking toegezegd. In het protocol zal de aandacht uitgaan naar met name het maken van een risico-inschatting en naar het beschrijven van de omstandigheden waaronder een middel moet worden toegepast. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk de huidige praktijk vast te leggen in het protocol. In oktober zal een vervolgafspraak plaatsvinden met het Ctgb over het eerste concept van het document. Wanneer eenmaal overeenstemming is bereikt over het einddocument, zal ook aandacht uitgaan naar de wijze van handhaving en of het protocol ook van toepassing kan zijn op andere actieve stoffen dan bromadiolon.

Ervaringen met ProSekt

Wat klanten over ons zeggen:

De heer Pietersen uit Utrecht: snel geholpen, top ongediertebestrijder!
12 mei 15 Rotterdam Mario v Loon Bestrijder Mark van prosekt is bij me geweest voor het bestrijden van houtwormen. Is goed verlopen, hij denkt mee en is hulpvaardig. Zou hem zeker aanbevelen.
Rabobank Amsterdam Lisette: "ben al jarenlang tevreden klant bij ProSekt".