IPM


 

Op 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) de Tweede Kamer geïnformeerd over een planmatige en samenhangende aanpak voor knaagdierbeheersing. In de brief met bijlage worden huidige ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens geschetst die van grote invloed zijn op de toekomst van plaagdierbeheersing in Nederland.

Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) heeft de regering in een (aangenomen) motie opgeroepen te komen met een planmatige en samenhangende aanpak voor de preventie van plaagdieren en de preventie van biocidengebruik. Met de brief en bijlage wordt de motie uitgevoerd.
De principes van Integrated Pest Management (IPM) worden centraal gesteld om te komen tot een duurzame knaagdierbeheersing. Dat betekent dat preventie van dierplagen voorop wordt gesteld en alleen chemische middelen worden ingezet wanneer daarvoor geen werkbare alternatieven bestaan. In de brief wordt ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van certificering in Nederland en Europa, zoals het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB) en de CEN standaard voor plaagdierbeheersing (EN 16636). De brief gaat in op de ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet, zoals de nieuwe werkwijze voor de beheersing van ratten buiten gebouwen, en op nieuwe beleidsvoornemens. De belangrijkste zaken worden hieronder toegelicht.
 
Buitengebruik van rodenticiden
Naast een toelichting op de eisen voor het buitengebruik van rodenticiden wordt ook de laatste stand van zaken beschreven. Voor de eisen verwijzen wij naar onze eerdere nieuwsberichten over buitengebruik. De laatste ontwikkelingen zijn dat, naast de NVPB, ook LTO een protocol heeft ingediend voor de beheersing van rattenpopulaties door agrariërs. Dit protocol moet ook beantwoorden aan de door het Ctgb en de ILenT gestelde eisen en heeft momenteel nog geen goedkeuring. De volgende stap is de ontwikkeling van opleidingen, examens en de certificering. KPMB is door de brancheorganisaties NVPB, PLA..N en LTO aangewezen als schemabeheerder. De protocollen van NVPB en LTO zullen onder KPMB worden geïntegreerd tot één protocol dat de basis vormt voor deze certificering. Dat betekent dat één uniforme werkwijze zal gelden voor de beheersing van ratten buiten gebouwen voor zowel professionele plaagdiermanagementbedrijven als voor agrarische ondernemingen. In de brief wordt ook gesproken over uitbreiding van de eisen voor buitengebruik naar binnengebruik van rodenticiden. De NVPB is bereid hierover in gesprek te gaan met de overheid, mits de aanpak voor buitengebruik eerst zorgvuldig is geëvalueerd en succesvol blijkt.
 
Resistentietest
Wageningen UR heeft een test ontwikkeld waarmee op basis van een monster de genetische resistentie bij ratten en muizen kan worden aangetoond. De test wordt nog verder verfijnd. Hiermee wordt in de toekomst mogelijk om per regio vast te stellen of het knaagdier resistentie heeft opgebouwd voor een bepaalde actieve stof. Met behulp van de test zouden middelen gericht kunnen worden ingezet. Na de zomer zal in overleg met het veld worden gesproken over de wijze waarop van deze faciliteit gebruik kan worden gemaakt. De NVPB ziet het beschikbaar komen van de test als een positieve ontwikkeling. De inbedding hiervan in de praktijk zal echter geen belemmering mogen zijn voor een effectieve plaagdierbeheersing en niet moeten leiden tot een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Dit onderwerp heeft dan ook de aandacht van de NVPB.  
 
Distributeurs van rodenticiden moeten gaan beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs
Momenteel moeten professionele plaagdierbeheersers beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs om biociden ter bestrijding van plaagdieren te mogen toepassen. Dat betekent dat de eindgebruiker geschoold is op het gebied van plaagdierbeheersing en de risico’s van de middelen kent. Tot 1 juli 2015 waren agrariërs die rodenticiden (bestrijdingsmiddelen specifiek voor ratten en muizen) op het eigen agrarisch bedrijf toepassen, uitgezonderd van deze verplichting. Deze vrijstelling is dus inmiddels vervallen en agrariërs moeten zelf beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs of een professioneel bedrijf inschakelen. In de brief wordt aangekondigd dat met ingang van 1 januari 2017 naast de eindgebruikers ook de distributeurs van rodenticiden vakbekwaam moeten zijn. De verdere details zijn nog niet bekend en zullen in overleg met de branche nader worden uitgewerkt. Het is te verwachten dat aansluiting wordt gezocht bij de huidige praktijk ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij distributeurs ook moeten beschikken over een vakbekwaamheidsbewijs. De NVPB zal bij de nadere uitwerking van deze nieuwe eis worden betrokken en zal hierover met de distributeurs in contact treden.
 
De Rijksoverheid zal criteria ontwikkelen voor de aanbesteding van knaagdierbeheersing
De NVPB heeft bij het ministerie van IenM aangedrongen op meer aandacht voor kwaliteitsborging van plaagdierbeheersing in het kader van aanbestedingen door de (semi-)overheid. Het komt met regelmaat voor dat in de gunningscriteria onvoldoende ruimte wordt geboden voor een duurzame plaagdierbeheersing op grond van de principes van IPM. Dit is onwenselijk en kan worden verklaard door onbekendheid met de wijze waarop een goede plaagdierbeheersing wordt uitgevoerd en de afwezigheid van heldere richtsnoeren hiervoor. Dit signaal is opgepakt door het ministerie en er zullen criteria worden ontwikkeld die als hulpmiddel kunnen worden gebruikt voor een aanbesteding. De NVPB heeft specifieke gedachten over dergelijke criteria en heeft onlangs ook een projectgroep opgericht die zich hiermee bezighoudt. De bevindingen van de projectgroep zullen aan het ministerie van IenM in overweging worden gegeven.
 
Voorlichting over IPM
Mansveld zegt in haar brief ook toe meer aandacht te zullen vragen voor de noodzaak van het toepassen van IPM door (semi-)overheden, bedrijven en particulieren. Hiertoe zal gericht voorlichting worden gegeven en wordt ook algemene informatie beschikbaar gesteld op de website van de Rijksoverheid. Mede op aandringen van de NVPB zal ook bij hygiënecodehouders aandacht worden gevraagd voor IPM. Daartoe heeft de NVPB zelf ook een richtlijn ontwikkeld die door hygiënecodehouders kan worden gebruikt om uitvoering te geven aan het onderdeel plaagdierbeheersing. Opdrachtgevers van professionele plaagdiermanagementbedrijven hebben doorgaans geen oog voor IPM en een duurzame plaagdierbeheersing. Voorlichting vanuit de Rijksoverheid is een noodzakelijk voorwaarde om te komen tot de gewenste professionalisering. De NVPB juicht de vergroting van aandacht voor IPM dan ook van harte toe.
 
De NVPB is van mening dat het geschetste beleid bijdraagt aan de integratie van IPM in de Nederlandse praktijk voor plaagdierbeheersing. Een aantal belangrijke zaken zal nog nader moeten worden uitgewerkt. De NVPB zal borgen dat de bedrijven in staat worden gesteld om in de toekomst de overlast van plaagdieren adequaat op een duurzame wijze kunnen blijven beheersen zonder dat hier een onnodige lastenverzwaring tegenover staat.


U kunt dit artikel ook teruglezen op onze website.
 
Contact

Postbus 80523 // 2508 GM ’s-Gravenhage
Hogeweg 16 // 2585 JD ’s-Gravenhage
T: +31 (0)70 750 31 11
F: +31 (0)70 354 46 31

 
www.nvpb.org
nvpb@nvpb.org

22-07-19 - Protocol Afval Eikenprocessierups

Lees hier hoe wij om gaan met de opslag en het transport voor de verwerking van eikenprocessierupsen afval.

Lees verder

12-06-19 - Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. ?Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen?, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.

Lees verder

11-04-19 - NVPB nieuws

Meerdere nieuwsberichten van het NVPB. Symposium NVPB, PLA..N., KAD op World Pest Day 2019. CenSAS enqu?te voor plaagdierbeheersers. Killgerm Infodagen 2019. Jaarverslag CEPA. Jaarverslag Platform Biociden. Parasitec 2019 Budapest.

Lees verder

11-04-19 - Middelen tegen ratten en muizen alleen binnen IPM-systeem

Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen op basis van anticoagulantia (bloedverdunners) is in de toekomst voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Zowel binnen als buiten mogen ze dan alleen volgens een strikt ge?ntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM) worden toegepast. Als vallen en klemmen niet meer helpen, zullen ook particulieren de hulp van professionele plaagdierbestrijders moeten inroepen. Dit heeft het college vorige week besloten.

Lees verder

27-06-18 - Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Lees verder

06-06-18 - Hormoonverstorende Stoffen

Hormoonverstorende Stoffen

Lees verder

19-03-18 - Preventief Rodenticiden

Preventief Rodenticiden

Lees verder

08-12-17 - AANSCHERPEN REGELGEVING

AANSCHERPEN REGELGEVING

Lees verder

12-09-17 - BRIEF AAN OVERHEID

BRIEF AAN OVERHEID

Lees verder

12-09-17 - EITJES

EITJES

Lees verder

25-07-17 - KAD

KAD

Lees verder

25-07-17 - IPM Rattenbeheersing

IPM Rattenbeheersing

Lees verder

20-12-16 - Persbericht

Persbericht

Lees verder

10-11-16 - Allemaal Beestjes

Allemaal Beestjes

Lees verder

24-09-16 - Rattenproblematiek in Nederland

Rattenproblematiek in Nederland

Lees verder

14-04-16 - KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

Lees verder

23-11-15 - Zoonosen

Zoonosen

Lees verder

06-07-15 - IPM

IPM en de staatssecretaris Mansveld

Lees verder

11-12-14 - Buitengebruik Anticoagulantia

In het afgelopen kwartaal heeft de NVPB haar werk voortgezet om het buitengebruik van anticoagulantia te behouden voor gevallen waarin alternatieve bestrijdingsmethoden niet leiden tot het verhelpen van rattenoverlast.

Lees verder

22-02-14 - Visie NVPB

In januari van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven

Lees verder
FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

20-12-13 - FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

Lees verder

12-11-13 - Ratten veroorzaken overlast

Ratten veroorzaken overlast

Lees verder

26-09-13 - Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Lees verder

26-09-13 - Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Lees verder

26-09-13 - Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Lees verder

26-07-13 - Technische storing op 0900 nummer

Zou conform de stelling van de provider binnen 24 uur opgelost zijn.

Lees verder

26-07-13 - NVWA bestrijdt Aziatische tijgermug in Oss

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Oss.

Lees verder

19-07-13 - Ratten en/of muizen bij u?

Ratten en/of muizen bij u? Ratten en muizen zijn voor elk bedrijf vervelende en ongewenste gasten.

Lees verder

19-07-13 - Houtaantasters

Houtaantasters Symposium 'Het nieuwe bestrijden'

Lees verder

19-07-13 - Rattenplaag

Rattenplaag

Lees verder
Pubermier roept om hulp

18-02-13 - Pubermier roept om hulp

Pubermier roept om hulp

Lees verder
Kerstgroet ProSekt

18-12-12 - Kerstgroet ProSekt

Kerstgroet ProSekt

Lees verder
Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

30-10-12 - Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Lees verder

30-10-12 - Toelating vervalt

Toelating vervalt

Lees verder

29-10-12 - Contact ProSekt....0900 333 111 4

Het 0900-nummer is landelijk in gebruik. U belt dit nummer tegen lokaal tarief. 0900 - 333 111 4

Lees verder
Verhuisbericht

29-10-12 - Verhuisbericht

ProSekt naar Tilburg.....

Lees verder
Geen vette wespen door werkloos gen

03-08-12 - Geen vette wespen door werkloos gen

De meeste dieren kunnen suiker omzetten in vet. Maar parasitaire insecten hebben dit vermogen tijdens de evolutie verloren door een werkloos gen. Heeft u interesse in dit artikel? Lees dan hier verder.

Lees verder
Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

12-06-12 - Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

De rupsen hebben in het 4e, 5e en 6e stadium brandharen die gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder jeuk, huiduitslag en oogklachten.

Lees verder
Natte muggen

08-06-12 - Natte muggen

Waarom een insect door de regen kan vliegen zonder verpletterd te worden.

Lees verder
Bedwants

25-01-11 - Bedwants

Amerikaanse onderzoekers hebben de complete genetische code van de bedwants ontrafeld om te onderzoeken waarom het insect tegen sterke pesticiden kan.

Lees verder
Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

08-06-10 - Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

De vogelgriep zet zich niet voort. Nadat vorige week op een bedrijf in Deurne vogelgriep werd vastgesteld, zijn alle bedrijven in een straal van 3 kilometer rond dat bedrijf gescreend. Bij geen van de bedrijven is vogelgriep aangetroffen.

Lees verder
Vogelgriep ingetrokken

08-06-10 - Vogelgriep ingetrokken

De maatregelen tegen vogelgriep (AI) die waren ingesteld na een uitbraak in Deurne worden vandaag vanaf 17:00 uur ingetrokken.

Lees verder
Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

18-01-10 - Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

Hare Majesteit de Koningin heeft vanochtend een bezoek gebracht aan een geitenhouderijbedrijf in Bakel. Het Noord-Brabantse bedrijf is door Q-koorts getroffen.

Lees verder
Nieuwe website ProSekt

30-12-09 - Nieuwe website ProSekt

De website van ProSekt is compleet vernieuwd om u als klant beter te kunnen bedienen.

Lees verder