IPM Rattenbeheersing

Veel gestelde vragen - IPM Rattenbeheersing

Inhoud:

1. Wanneer moet je als bedrijf gecertificeerd zijn?

2. Mag ik met een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB meteen rodenticiden inzetten?

3. Hoe kan ik mijn bedrijf laten certificeren?

4. Hoe verkrijg ik een bedrijfscertificaat?

5. Aan welke criteria moet mijn bedrijf voldoen om gecertificeerd te kunnen worden?

6. Wat zijn de kosten van certificering?

7. Voor welke terreinen geldt de toepassing ‘buitengebruik rodenticiden’?

8. Geldt voor buitengebruik een ‘terugkomfrequentie’ op basis van een aantal dagen?

9. Is deelname aan het resistentieonderzoek verplicht?

10. Voor welke locaties geldt het certificatieschema IPM Rattenbeheersing?

1. Wanneer moet je als bedrijf gecertificeerd zijn?

Als u als plaagdiermanagementbedrijf of agrariër op het eigen bedrijf na 1 januari 2017 anticoagulantia (rodenticiden) om gebouwen en voedselopslagplaatsen wilt gebruiken, dient u als bedrijf hiervoor gecertificeerd te zijn. De uitvoerenden, zoals plaagdiertechnici en agrariërs, moeten in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma en te werk te gaan volgens de meest recente versie van het Handboek beheersing rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).

2. Mag ik met een vakbekwaamheidsbewijs KBA-GB meteen rodenticiden inzetten?

Nee, naast een persoonlijk vakbekwaamheidsbewijs, de KBA-BG, dient het bedrijf gecertificeerd te zijn conform het certificatieschema ‘IPM Rattenbeheersing’. Dit certificatieschema is van toepassing op al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

3. Hoe kan ik mijn bedrijf laten certificeren?

Hiertoe dient u het KPMB Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie volledig ingevuld aan de stichting te versturen. Na ontvangst van uw bedrijfscertificaat van uw C.I wordt uw bedrijf opgenomen in het KPMB-register. Tijdens de overgangsperiode, tot 1 juni 2017, kunt u tijdelijk in het register opgenomen worden na ontvangst van het KPMB Aanvraagformulier Bedrijfsregistratie, aangevuld met het formulier IPM-Rattenbeheersing. Hiertoe dient u geregistreerd te staan bij de inspectie leefomgeving en transport (ILT) en een overeenkomst met een erkende certificerende instantie, inclusief een auditdatum vóór 1 juni 2017, te hebben.

Agrariërs kunnen zich onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd, registreren voor KBA-GB bedrijfscertificering bij Bureau Erkenningen. Nadat de door u gekozen certificerende instantie tijdens een audit heeft vastgesteld dat uw bedrijf conform de norm werkt, zal dit worden bevestigd richting Bureau Erkenningen en zal uw (pre)registratie worden omgezet in een definitieve registratie.

2/3

4. Hoe verkrijg ik een bedrijfscertificaat?

Bedrijven kunnen zich wenden tot één van de Certificerende Instanties (C.I.’s) waar stichting KPMB een overeenkomst mee heeft afgesloten. Deze zijn te vinden in het register op de KPMB-website en bij aanmelding in het bedrijfsregister voor agrarische bedrijven op www.erkenningen.nl. Nadat akkoord is gegeven op een offerte, wordt in onderling overleg een afspraak gemaakt voor een datum waarop de audit plaatsvindt. Als tijdens de audit wordt vastgesteld dat het bedrijf conform het certificatieschema werkt, verkrijgt men een bedrijfscertificaat.

5. Aan welke criteria moet mijn bedrijf voldoen om gecertificeerd te kunnen worden?

Op de KPMB-website, onder het tabblad IPM-Rattenbeheersing vindt u links naar de geldende documenten, zijnde: het Certificatieschema en het Interpretatiedocument. Bij wijzigingen ontvangen de deelnemende bedrijven tijdig bericht met de aangepaste documenten. Voorgestelde wijzigingen worden eerst besproken in het Centraal College van Deskundigen (CCvD), waarna besluiten ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het bestuur.

6. Wat zijn de kosten van certificering?

De kosten voor certificering bestaan uit de (audit)kosten van een certificerende instantie (C.I.) en een jaarlijkse afdracht aan de stichting KPMB voor onderhoud van het schema/handboek e.d. De afdrachten aan de stichting KPMB vindt u in het tabblad ‘Deelnemen’. De tijdbesteding is opgenomen in het certificatieschema IPM Rattenbeheersing en is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van de stichting KPMB. De tarieven die C.I.’s hanteren zijn niet bekend bij de stichting, hiertoe kunt u een offerte bij de C.I. van uw keuze opvragen. Voor opname in het register voor agrarische bedrijven KBA-GB gelden geen aanvullende kosten.

7. Voor welke terreinen geldt de toepassing ‘buitengebruik rodenticiden’?

Het buitengebruik geldt voor terrein rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Het gebruik van rodenticiden is niet toegelaten op percelen of overige (on)verharde terreinen.

Artikel 8.5.5 sub e schrijft: "Het biocide wordt uitsluitend toegepast in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen."

Artikel 8.5.5. sub g schrijft: "Bij de toepassing van biociden op andere terreinen dan natuurgebieden bepaalt de professional op basis van de risico-inventarisatie als bedoeld in art. 6.1 of buitengebruik verantwoord is met het oog op risico’s voor mens en dier en zo ja, op welke maximale afstand tot de buitengevel van een gebouw de biociden kunnen worden

geplaatst."

In het interpretatiedocument is voor deze beide subartikelen een nadere toelichting opgenomen.

8. Geldt voor buitengebruik een ‘terugkomfrequentie’ op basis van een aantal dagen?

Een zekere vorm van een terugkomfrequentie geldt er zeker, maar niet op basis van een vast aantal dagen. Op de etiketten van toegelaten middelen voor de bestrijding van ratten buiten (buitengebruik) staat aangegeven dat bedrijven gecertificeerd moeten zijn voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb, zijnde conform certificatieschema IPM Rattenbeheersing.

3/3

Dat Ctgb-voorschrift is gebaseerd op het uitgangspunt dat alleen goed opgeleide professionele plaagdierbeheersers en agrariërs ratten buiten zullen bestrijden en dat ze zich tijdens een audit zullen verantwoorden voor hun keuzen in de manier waarop ze bestrijden. In het certificatieschema IPM Rattenbeheersing zijn onder meer paragrafen 8.5.6 en 8.5.7 van belang. Onderdeel hiervan is dat na vaststelling van opname van het rodenticide, de terugkomfrequentie wordt aangepast om ervoor te zorgen dat voldoende rodenticide beschikbaar blijft in het lokdepot en dat de versheid van het rodenticide is gegarandeerd. Die verantwoording geschiedt via de audits voor de verplichte bedrijfscertificering. In principe kan degene die ter plekke bestrijdt dus bepalen wat een gepaste terugkomfrequentie is.

Dezelfde biociden kunnen soms ook gebruikt worden voor de bestrijding van muizen en ratten binnen (binnengebruik) gebouwen. Hiervoor geldt geen IPM-protocol en bedrijfscertificering en daarom worden op de etiketten meer richtlijnen gegeven voor die toepassingen, waaronder bijv. een terugkomfrequentie van een x-aantal dagen. Deze voorschriften op de verpakking dienen uiteraard te worden gevolgd.

Een opdrachtnemer kan beperkt afspraken maken met een opdrachtgever, bijvoorbeeld dat de opdrachtgever controleert of een rat of muis in de klem/val is gevangen. Om onjuiste informatie rondom de druk van plaagdieren te voorkomen mag de opdrachtgever geen verdere detectie- en analysehandelingen verrichten. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de bestrijding en die zal moeten kunnen aantonen dat die bestrijding op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Bij het omgaan met en uitzetten van rodenticiden dienen (met in achtneming van bovenstaande) de voorschriften op de verpakking gevolgd te blijven worden. Dus voor producten met uitsluitend professionele gebruikers mag een particuliere opdrachtgever zelf geen handelingen uitvoeren met deze producten.

9. Is deelname aan het resistentieonderzoek verplicht?

In paragraaf 2.7 is een inspanningsverplichting opgenomen voor deelname aan het onderzoek naar resistentie bij de Wageningen Universiteit en Researchcentre (WUR). Dit is dus geen uitvoeringsverplichting. Deze inspanningsverplichting geldt voor locaties en gebieden waar weinig bekend is over mogelijke resistentie en regio’s met bestaande resistentie. Informatie over de deelname aan dit onderzoek en de resistentieontwikkeling in de verschillende gebieden is beschikbaar via www.bruinerat.nl.

10. Voor welke locaties geldt het certificatieschema IPM Rattenbeheersing?

Indien het bedrijf de mogelijkheid wenst te behouden om rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen rodenticiden te kunnen gebruiken, is het bedrijf per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren conform het certificatieschema ‘IPM Rattenbeheersing’. Het bedrijf kiest er dan voor om Integrated Pest Management (IPM) als basisprincipe te hanteren voor alle werkzaamheden rondom de beheersing van ratten. Dit brengt met zich mee dat op elke (project)locatie volgens dit principe wordt gewerkt. Op deze locaties zal derhalve in één van de IPM stappen worden gewerkt. Tijdens een audit zullen één of enkele van deze locaties worden bezocht om na te gaan of conform het certificatieschema wordt gewerkt.


22-07-19 - Protocol Afval Eikenprocessierups

Lees hier hoe wij om gaan met de opslag en het transport voor de verwerking van eikenprocessierupsen afval.

Lees verder

12-06-19 - Rattenoverlast in Nederland: voorkom Parijse toestanden!

Parijs kampt met een heuse rattenplaag. Bewoners krijgen een boete als zij geen maatregelen nemen, zoals het plaatsen van vallen of het inzetten van gif. Ook in Nederland speelt deze problematiek en het beeld is dat de overlast toeneemt. Op World Pest Day vraagt de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) aandacht voor de belemmeringen voor een effectieve aanpak van dierplagen door professionele plaagdierbeheersers. ?Met name op provinciaal niveau worden beperkingen ervaren voor een effectieve integrale aanpak van dierplagen?, aldus Jan Verschoor (secretaris NVPB). Daarnaast pleit de NVPB voor een brede erkenning van de beroepsopleiding voor professionele plaagdierbeheersers.

Lees verder

11-04-19 - NVPB nieuws

Meerdere nieuwsberichten van het NVPB. Symposium NVPB, PLA..N., KAD op World Pest Day 2019. CenSAS enqu?te voor plaagdierbeheersers. Killgerm Infodagen 2019. Jaarverslag CEPA. Jaarverslag Platform Biociden. Parasitec 2019 Budapest.

Lees verder

11-04-19 - Middelen tegen ratten en muizen alleen binnen IPM-systeem

Het gebruik van middelen tegen ratten en muizen op basis van anticoagulantia (bloedverdunners) is in de toekomst voorbehouden aan gecertificeerde professionals. Zowel binnen als buiten mogen ze dan alleen volgens een strikt ge?ntegreerd plaagdierbeheerssysteem (IPM) worden toegepast. Als vallen en klemmen niet meer helpen, zullen ook particulieren de hulp van professionele plaagdierbestrijders moeten inroepen. Dit heeft het college vorige week besloten.

Lees verder

27-06-18 - Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Conclusies Sorgdrager FIPRONIL

Lees verder

06-06-18 - Hormoonverstorende Stoffen

Hormoonverstorende Stoffen

Lees verder

19-03-18 - Preventief Rodenticiden

Preventief Rodenticiden

Lees verder

08-12-17 - AANSCHERPEN REGELGEVING

AANSCHERPEN REGELGEVING

Lees verder

12-09-17 - BRIEF AAN OVERHEID

BRIEF AAN OVERHEID

Lees verder

12-09-17 - EITJES

EITJES

Lees verder

25-07-17 - KAD

KAD

Lees verder

25-07-17 - IPM Rattenbeheersing

IPM Rattenbeheersing

Lees verder

20-12-16 - Persbericht

Persbericht

Lees verder

10-11-16 - Allemaal Beestjes

Allemaal Beestjes

Lees verder

24-09-16 - Rattenproblematiek in Nederland

Rattenproblematiek in Nederland

Lees verder

14-04-16 - KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

KPMB als one-stop-shop voor CEPA-Certified in Nederland

Lees verder

23-11-15 - Zoonosen

Zoonosen

Lees verder

06-07-15 - IPM

IPM en de staatssecretaris Mansveld

Lees verder

11-12-14 - Buitengebruik Anticoagulantia

In het afgelopen kwartaal heeft de NVPB haar werk voortgezet om het buitengebruik van anticoagulantia te behouden voor gevallen waarin alternatieve bestrijdingsmethoden niet leiden tot het verhelpen van rattenoverlast.

Lees verder

22-02-14 - Visie NVPB

In januari van dit jaar heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) niet kan handhaven

Lees verder
FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

20-12-13 - FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

FIJNE FEESTDAGEN! FANTASTISCH 2014!

Lees verder

12-11-13 - Ratten veroorzaken overlast

Ratten veroorzaken overlast

Lees verder

26-09-13 - Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Toxicologische stoffen in een buitentoepassing?

Lees verder

26-09-13 - Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Reportage over de bedwants woensdag 18 september

Lees verder

26-09-13 - Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Europa slaat handen ineen tegen enge mug

Lees verder

26-07-13 - Technische storing op 0900 nummer

Zou conform de stelling van de provider binnen 24 uur opgelost zijn.

Lees verder

26-07-13 - NVWA bestrijdt Aziatische tijgermug in Oss

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de bestrijding van exotische muggen op een industrieterrein in Oss.

Lees verder

19-07-13 - Ratten en/of muizen bij u?

Ratten en/of muizen bij u? Ratten en muizen zijn voor elk bedrijf vervelende en ongewenste gasten.

Lees verder

19-07-13 - Houtaantasters

Houtaantasters Symposium 'Het nieuwe bestrijden'

Lees verder

19-07-13 - Rattenplaag

Rattenplaag

Lees verder
Pubermier roept om hulp

18-02-13 - Pubermier roept om hulp

Pubermier roept om hulp

Lees verder
Kerstgroet ProSekt

18-12-12 - Kerstgroet ProSekt

Kerstgroet ProSekt

Lees verder
Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

30-10-12 - Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Meer dan 200.000 insecten in 68 koeienvlaaien

Lees verder

30-10-12 - Toelating vervalt

Toelating vervalt

Lees verder

29-10-12 - Contact ProSekt....0900 333 111 4

Het 0900-nummer is landelijk in gebruik. U belt dit nummer tegen lokaal tarief. 0900 - 333 111 4

Lees verder
Verhuisbericht

29-10-12 - Verhuisbericht

ProSekt naar Tilburg.....

Lees verder
Geen vette wespen door werkloos gen

03-08-12 - Geen vette wespen door werkloos gen

De meeste dieren kunnen suiker omzetten in vet. Maar parasitaire insecten hebben dit vermogen tijdens de evolutie verloren door een werkloos gen. Heeft u interesse in dit artikel? Lees dan hier verder.

Lees verder
Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

12-06-12 - Brandharen eikenprocessierups nu overal aanwezig

De rupsen hebben in het 4e, 5e en 6e stadium brandharen die gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder jeuk, huiduitslag en oogklachten.

Lees verder
Natte muggen

08-06-12 - Natte muggen

Waarom een insect door de regen kan vliegen zonder verpletterd te worden.

Lees verder
Bedwants

25-01-11 - Bedwants

Amerikaanse onderzoekers hebben de complete genetische code van de bedwants ontrafeld om te onderzoeken waarom het insect tegen sterke pesticiden kan.

Lees verder
Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

08-06-10 - Geen vogelgriep aangetroffen na aanvullend onderzoek in Deurne

De vogelgriep zet zich niet voort. Nadat vorige week op een bedrijf in Deurne vogelgriep werd vastgesteld, zijn alle bedrijven in een straal van 3 kilometer rond dat bedrijf gescreend. Bij geen van de bedrijven is vogelgriep aangetroffen.

Lees verder
Vogelgriep ingetrokken

08-06-10 - Vogelgriep ingetrokken

De maatregelen tegen vogelgriep (AI) die waren ingesteld na een uitbraak in Deurne worden vandaag vanaf 17:00 uur ingetrokken.

Lees verder
Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

18-01-10 - Koningin en minister Verburg brengen bezoek aan geitenhouder

Hare Majesteit de Koningin heeft vanochtend een bezoek gebracht aan een geitenhouderijbedrijf in Bakel. Het Noord-Brabantse bedrijf is door Q-koorts getroffen.

Lees verder
Nieuwe website ProSekt

30-12-09 - Nieuwe website ProSekt

De website van ProSekt is compleet vernieuwd om u als klant beter te kunnen bedienen.

Lees verder