Buitengebruik Anticoagulantia

Buitengebruik Anticoagulantia

In het afgelopen kwartaal heeft de NVPB haar werk voortgezet om het buitengebruik van anticoagulantia te behouden voor gevallen waarin alternatieve bestrijdingsmethoden niet leiden tot het verhelpen van rattenoverlast. Op grond van een IPM-protocol zal een nascholing en een bedrijfscertificering worden ontwikkeld. Inmiddels zijn de commentaren van een aantal belangrijke stakeholders, zoals het KAD, Platform Biociden, de NVRD en de Dierenbescherming, op het IPM-protocol ontvangen en verwerkt. Ook heeft een bijeenkomst plaatsgevonden in aanwezigheid van verschillende overheidspartijen, waarbij is vastgesteld welke stappen nog moeten worden gezet om tot een IPM-protocol te komen dat voldoet aan alle overheidseisen. De verwachting is dat het protocol dit jaar definitief kan worden vastgesteld en volledig kan worden beoordeeld door het Ctgb. Inmiddels is ook door het Ctgb een overgangsregeling gepubliceerd, waardoor het buitengebruik van anticoagulantia voorlopig onder bepaalde voorwaarden mogelijk blijft. In dit artikel worden de ontwikkelingen nader toegelicht.
 
Aanleiding
Het buitengebruik van anticoagulantia voor de bestrijding van ratten is sinds afgelopen zomer niet meer toegelaten in Nederland. Wel kunnen de middelen die hiervoor eerder waren toegelaten in het kader van een opgebruik- en aflevertermijn worden toegepast tot ongeveer begin 2015 (dit verschilt per middel). De NVPB werkt momenteel samen met brancheorganisaties PLA..N en LTO aan de ontwikkeling van een nascholing en een bedrijfscertificering. Op grond hiervan ziet het Ctgb mogelijkheden om het buitengebruik van anticoagulantia opnieuw toe te laten voor uitsluitend de (na)geschoolde professionals die werkzaam zijn bij een gecertificeerd bedrijf. Het doel is het verzekeren van een veilige en verantwoorde plaagdierbeheersing, waarbij alleen anticoagulantia worden toegepast, indien hiervoor geen alternatieven bestaan. Op deze wijze worden de risico’s op doorvergiftiging en resistentieontwikkeling tot een minimum beperkt. Een IPM-protocol voor buitengebruik moet als basisdocument gelden voor de nascholing en de bedrijfscertificering. In het document wordt beschreven hoe de beginselen van IPM moeten worden toegepast in het kader van plaagdierbeheersing buiten gebouwen. Voor alle gebruikers van de middelen zullen dezelfde criteria gaan gelden. In 2017 moeten alle professionals zijn nageschoold en moeten bedrijven zijn gecertificeerd om anticoagulantia buiten te mogen toepassen.
 
Stand van zaken
De brancheorganisaties hebben verschillende stakeholders benaderd om commentaar te leveren op het IPM-protocol, zoals het KAD, Platform Biociden, de NVRD en de Dierenbescherming. De NVPB is blij met alle hulp om het IPM-protocol tot een breed branche-gedragen stuk te vormen. Op woensdag 2 oktober heeft een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden over de verdere ontwikkeling van een IPM-protocol en bedrijfscertificering. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT), Stichting KPMB, PLA..N en LTO en de NVPB. De ontwikkeling van het IPM-protocol loopt goed in het afgesproken tijdspad. Tijdens het overleg is gebleken dat nog een aantal belangrijke stappen moet worden gezet om tot een IPM-protocol te komen dat voldoet aan de overheidseisen. Door de overheidspartijen is onderstreept dat voor alle professionals gelijke eisen moeten gelden en dat een afwijking voor bepaalde categorieën gebruikers niet kan worden verantwoord.
 
Verdere stappen
De brancheorganisaties zullen de komende periode nog veel werk moeten verzetten om te komen tot een IPM-protocol dat door de overheidspartijen wordt gedragen. Hiertoe zijn al verschillende afspraken gepland en de NVPB heeft er vertrouwen dat het IPM-protocol dit jaar nog kan worden afgerond. Daarmee ligt de ontwikkeling van het protocol op schema. De volgende stap is dat het Ctgb een volledige beoordeling van het protocol uitvoert. Als het IPM-protocol deze toets doorstaat, dan zal worden gestart met de ontwikkeling van de nascholing en het certificeringsschema.
 
Overgangsregeling
Met het oog op de ontwikkeling van de nascholing en bedrijfscertificering heeft het Ctgb een overgangsregeling voor het buitengebruik van anticoagulantia gepubliceerd. Deze regeling blijft van kracht tot 1 januari 2017. Het buitengebruik van anticoagulantia blijft gedurende deze periode onder een aantal strikte voorwaarden mogelijk. Daarna kunnen de middelen alleen worden toegepast door professionals die zijn nageschoold en werkzaam zijn bij een gecertificeerd bedrijf. De overgangsregeling vergt zowel inspanningen van plaagdiermanagementbedrijven als van toelatinghouders van anticoagulantia.
 
Toelatinghouders dienen bij het Ctgb een aanvraag in te dienen voor de uitbreiding van de huidige toelating. Het Ctgb heeft onlangs nadere informatie op de website geplaatst waarmee toelatinghouders de uitbreiding van de toelating kunnen aanvragen. Uitbreiding kan alleen voor de rattensoort (bruin, zwart) waarvoor al een toelating bestaat. Door de uitbreiding zal onder meer aan het gebruiksvoorschrift worden toegevoegd dat het middel ter bestrijding van ratten buiten mag worden toegepast, indien dit als laatste schakel gebeurt in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM. De NVPB roept toelatinghouders op om zo snel mogelijk over te gaan tot het indienen van een verzoek tot uitbreiding van de huidige toelatingen.

Ervaringen met ProSekt

Wat klanten over ons zeggen:

De heer Pietersen uit Utrecht: snel geholpen, top ongediertebestrijder!
12 mei 15 Rotterdam Mario v Loon Bestrijder Mark van prosekt is bij me geweest voor het bestrijden van houtwormen. Is goed verlopen, hij denkt mee en is hulpvaardig. Zou hem zeker aanbevelen.
Rabobank Amsterdam Lisette: "ben al jarenlang tevreden klant bij ProSekt".